ელექტრონული ხელმოწერა ხელშეკრულებაზე

საიტზე შესაძლებელი გაეცნოთ ხელშეკრულების ნიმუშს.
სულ 4 ტიპის ხელშეკრულებაა, რომელიც თქვენთან უნდა გაფორმდეს, წაიკითხეთ და გულდასმით გაეცანით.
1. ოპტიკური ინტერნეტი,
2.ოპტიკური ინტერნეტ-ტელევიზია
3.უკაბელო ინტერნეტი კომპანიის ბალანსზე მყოფი ანტენით
4. უკაბელო ინტერნეტი თქვენს მიერ შეძენილი ანტენით,რომელიც თქვენს საკუთრებაშია.ოპერატორი და აბონენტი დოკუმენტების, მათ შორის, ელექტრონული დოკუმენტების (ხელშეკრულებების, შეთანხმებების, განცხადებების, თანხმობების, მიღება-ჩაბარების აქტების და სხვ...) გაფორმებისას (ხელმოწერისას) გამოიყენებენ ხელმოწერის ტაბლეტს ან ოპერატორის მიერ შეთავაზებულ სხვა სახის ელექტრონული ხელმოწერის, თუ თანხმობის ელექტრონული/დისტანციური ფორმით გამოხატვის საშუალებას.
აბონენტის მიერ ხელმოწერის ტაბლეტით ან სხვა სახით შესრულებულ ელექტრონულ ხელმოწერას/დადასტურებას და ამ საშუალებით შექმნილ ელექტრონულ დოკუმენტს ენიჭება/აქვს პირადი ხელმოწერისა და მატერიალური დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა.
აბონენტისთვის ცნობილია, რომ ოპერატორი მის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს „კონფიდენციალურობის პოლიტიკის“ შესაბამისად („კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“ განთავსებულია ოპერატორის ვებგვერდზე - www.vgs.ge). ამასთან, იგი აცხადებს თანხმობას „კონფიდენციალურობის პოლიტიკის“ პირობებით მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. ამასთან, აბონენტი თანახმაა, რომ ოპერატორის საქმიანობის ფარგლებში აბონენტის პერსონალური მონაცემები, მაგალითად: მისი ვინაობა, პირადი ნომერი, მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია, ისევე როგორც მის ხელმოწერასთან დაკავშირებული ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება განხორციელდეს ოპერატორის ან/და ოპერატორის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი სუბიექტის მიერ. ელექტრონული ხელმოწერის განსახორცილებლად გამოყენებული სისტემების ფუნქციონირებისათვის, მათ შორის, ელექტრონული ხელმოწერის ავთენტურობის და უტყუარობის დასადგენად, ოპერატორი უფლებამოსილია თავად ან/და მესამე პირის მეშვეობით განახორციელოს აბონენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რაც ასევე გულისხმობს აბონენტის თანხმობას მისი ბიომეტრიული მონაცემების (ხელმოწერის) დამუშავებაზე.
აბონენტს ნებისმიერ დროს უფლება აქვს მოითხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების და ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს აბონენტისათვის ოპერატორის მიერ მომსახურებების შეწყვეტა ან შეჩერება.
ოპერატორს უფლება აქვს პერიოდულად შეცვალოს აბონენტთან ურთიერთობების ფარგლებში ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის გამოყენების წესი.